taukokangas logo FINAL

Kelan kurssit

Sopeutumisvalmennuskurssit nuorille tyypin 1 diabeetikoille

Hei nuori tyypin 1 diabeetikko!

Tule mukaan sopeutumisvalmennuskurssille, joka järjestetään Taukokankaalla

         
KURSSIT 2018        
Kurssi nro 67924 yläasteikäiset   17.-21.12.2018    
Kurssi nro 67925 peruskoulun päättäneet alle 20-vuotiaat   26.-30.11.2018    

 

Kurssi on kuntoutujalle maksuton. Kurssille hakemutumisesta ja sisällöstä löydät tarkempaa tietoa TÄSTÄ.

Yhteyshenkilö kurssilla ravitsemusterapeutti Anne Halmetoja, p. 044 4794 767 tai anne.halmetoja(at)taukokangas.fi.Ammatillinen KIILA-kuntoutus työssäoleville

KIILA-kuntoutus on uusi työssa olevien ammatillista työkykyä tukeva kuntoutus.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä.

KIILA-kuntoutus voi olla sinua varten jos

  • olet alle 67-vuotias ja
  • olet työssä vakituisessa työsuhteessa tai työskentelet määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa tai
  • olet yrittäjä
  • sinulla on sairaus tai vamma, joka olennaisesti on heikentänyt tai saattaa lähivuosina heikentää työkykyäsi ja mahdollisuuksiasi ansaita toimeentulo.    

Jos täytät yllä oleva ehdot, voit hakea ammatillista kuntoutusta perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon kautta. Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan
kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus nähdään osana kokonaisuutta.      

KIILA-kuntoutus voi olla sekä avo- että laitoskuntoutusta.

Kuntoutuskurssi sisältää 10-13 ryhmämuotoista avovuorokautta, 1 yksilöllinen avopäivä ja 2-4 yksilöllistä käyntikertaa (joista vähintään yksi asiantuntijan käyntikerta).
Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

Kuntoutuksen ajalta Kela voi myöntää kuntoutusrahaa.

2018 alkavia KIILA-kursseja

   Kurssinro  73141  Keski-Pohjanmaan Yrittäjät    Alkamispäivä   05.11.2018
   Kurssinro  73145  Kiinteistö- ja siivousala    Alkamispäivä   01.06.2018
   Kurssinro  73143  Oulainen-Haapavesi  Terveydenhuolto- ja sosiaaliala    Alkamispäivä   01.06.2018
   Kurssinro  73142  Oulainen-Haapavesi-Ylivieska-Kalajoki  Opetusala    Alkamispäivä   27.08.2018
   Kurssinro  73146  Maanrakennusala    Alkamispäivä   17.09.2018
   Kurssinro  73147  Toimistotyö    Alkamispäivä   17.09.2018
   Kurssinro  73148  Satamatyöntekijät    Alkamispäivä   10.10.2018
   Kurssinro  73152  Opettajat- ja opinto-ohjaajat    Alkamispäivä   29.10.2018
   Kurssinro  73150  Esimiestehtävissä työskentelevät    Alkamispäivä   05.11.2018
   Kurssinro  73149  Kirkon työntekijät, Pohjos-Suomi    Alkamispäivä   05.11.2018
   Kurssinro  73151  Maatalousallla työskentelevät    Alkamispäivä   05.11.2018

 

LISÄTIETOJA
www.kela.fi

Taukokankaalla työfysioterapeutti Marjo Heikkala, p. 044 4794 764 tai marjo.heikkala(at)taukokangas.fi                                          

Ikääntyneiden monisairaiden IKKU-kuntoutuskurssit

 

 

 

Kurssi on tarkoitettu ikääntyneille monisairaille, kotona tai palvelutalossa asuville henkilöille, jotka ovat poissa työelämästä. Kuntoutujilla on sairauksista johtuen moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Kurssille osallistuu Kelan kuntoutuspää-töksen mukaisesti jakson aikana myös kuntoutujan omainen tai läheinen kahtena kuntoutuspäivänä. Omaisen osallistumistarve on tärkeää tuoda esille kuntoutukseen hakeutuessa ja keskusteluissa lääkärin kanssa.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tukea ja edistää kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja omatoimisuutta, että hän selviytyy mahdollisimman hyvin päivittäisestä elämästä ja voi osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. Tavoitteena on, että kuntoutuja oppii selviytymään paremmin sairauksiensa aiheuttamista ongelmista ja ymmärtää itsehoidon merkityksen toimintakyvyn ylläpysymisen kannalta. Kuntoutuksen keinoin pyritään sii-hen, että kuntoutujan elämänhallinta paranee.

Kurssin sisältö

Kurssin kesto on 15 vrk ja se toteutetaan kolmessa jaksossa vuoden aikana.

Jaksot: 5 vrk+5 vrk + 5 vrk.

Kurssi painottuu ryhmämuotoiseen toimintaan. Yksilötapaamisia ja keskustelutuokioita on mm. yleislääketieteen erikoislääkärin, fysioterapeutin, psykologin ja sosionomin kanssa.

Kurssilla voi tutustua ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla arkipäivää helpottaviin toimintatapoihin ja kuntoutujaa kannustetaan omatoimiseen itsensä hoitamiseen.
Kurssiin sisältyy ohjattua vapaa-ajan toimintaa.

Kuntoutustiimi

Yleislääketieteen erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, sosionomi.

 

 Kurssi nro 66072 käynnistynyt 14.05.2018    

 

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeutumiseen tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto, josta ilmenee kuntoutuksen tarve ja kuntoutujan itsensä täyttämä hakemus Kelan
lomakkeella KU 132.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Taukokangas Oy, Tuula Korkiakoski

PL 110, 86301 Oulainen

Kuoreen merkintä "kuntoutushakemus"

Työelämästä poissaolevien tules-kurssit

Selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaudet
Kurssi nro 65867

1. jakso    23.04.-27.04.2018
2. jakso   27.08.-31.08.2018
3. jakso   14.01.-18.01.2019


Kuntoutujat
Kelan kurssi on tarkoitettu aikuisille työelämästä poissaoleville alle 68-vuotiaille, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia.
Kurssi koskee kuntoutujia,
- joilla on asianmukaisesti diagnostisoitu selkäsairaus, niska-hartian tai alaraajojen suurten nivelten sairaus
- joilla oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
- joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
- jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä toimimisesta.
- joiden toimintakyvyn heikkeneminen vaikeut-taa selviytymistä kotona ja/tai muissa arkipäi-vän toimissa.
- jotka ovat motivoituneet toimintakykynsä pa-rantamiseen sekä elämäntapamuutokseen.

Tavoitteet
Tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn tur-vaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisessä arjen toiminnoissa. Tämän lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita:
- elämänhallinnan vahvistaminen
- kuntoutuksen ja terveiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen
- arjessa selviytymiskeinojen löytäminen
- työssä selviytymiskeinojen löytäminen
- aktivoituminen käyttämään kotipaikka-kunnan palvelu- ja tukiverkostoja

Kurssin sisältö
Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä halllinnan ja muutosprosessin vahvistamiseen. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssin ohjelma määräytyy lopullisesti osallistu-jien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Kuntoutustiimi
fysiatri, sairaanhoitaja, 2 fysioterapeuttia, lii-kunnanohjaaja, ravitsemusterapeutti, sosiono-mi, työfysioterapeutti

Kurssille hakeudutaan Kelan lomakkeella KU 132, liitteenä lääkärin kirjoittama B-lausunto. Kuntoutushakemus jätetään Kelan toimistoon.

Yhteyshenkilö kurssilla
fysioterapeutti Teemu Sorvoja Taukokankaalta puh. 044 4794 792
tai teemu.sorvoja(at)taukokangas.fi

 

 

 Tules-kuntoutuskurssit

 

 

Kurssit toteutetaan jaksotettuna 5+5+5 vrk 

 

Kurssi nro 65866   Alaraajat  käynnistynyt  04.06.2018
Kurssi nro 65865   Selkäsairaudet  käynnistyy  10.09.2018Kuntoutujat

Kelan kurssi on tarkoitettu aikuisille työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve, joka tulee olla todettu julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa.

Kurssille valitaan kuntoutujia,

- joilla on asianmukaisesti diagnostisoitu selkäsairaus, niskan hartian tai yläraajan tules-sairaus tai alaraajan suurten nivelten sairaus
- joilla oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
- joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
- jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä toimimisesta
-joiden työ-/-opiskelu- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä työssä, kotona ja/tai muissa arkipäivän toimissa. Työ voi aiheuttaa fyysistä ylikuormitusta, ergonomisia ongelmia ja oireisiin liittyvää psyykkistä rasitusta
- jotka ovat motivoituneet työ-/opiskelu- ja/tai toimintakykynsä parantamiseen sekä elämäntapamuutokseen.

Tavoitteet

Tavoitteena on kuntoutujan työ-/opiskelu- ja/tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisessä arjen toiminnoissa. Tämän lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita:
-        elämänhallinnan vahvistaminen
-        kuntoutuksen ja terveiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen
-        työssä/arjessa selviytymiskeinojen löytäminen
-        kuntoutusprosessin yhdistäminen kotipaikkakunnalla tai työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa toteutuviin jatkotoimenpiteisiin
-        aktivoituminen käyttämään kotipaikkakunnan palvelu- ja tukiverkostoja

Kurssin sisältö

Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia.Kurssin ohjelma määräytyy lopullisesti osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Kuntoutustiimi

fysiatri, sairaanhoitaja, kaksi fysioterapeuttia, liikunnanohjaaja, ravitsemusterapeutti, sosionomi, työfysioterapeutti

Kurssille hakeudutaan Kelan lomakkeella KU 132, liitteenä lääkärin kirjoittama B-lausunto

 

Yhteyshenkilö kurssilla

Fysioterapeutti Teemu Sorvoja Taukokankaalta puh. 044 4794 792

tai teemu.sorvoja(at)taukokangas.fi.

Kelan harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot

Lue lisää kuntoutusjaksoista

Harkinnanvaraiset kuntoutusjaksot

Kuulovammaisten linja  

Neurologinen linja  

 

© Taukokangas 2015