taukokangas logo FINAL

Ikääntyneiden monisairaiden IKKU-kuntoutuskurssit

 

 

 

Kurssi on tarkoitettu ikääntyneille monisairaille, kotona tai palvelutalossa asuville henkilöille, jotka ovat poissa työelämästä. Kuntoutujilla on sairauksista johtuen moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Kurssille osallistuu Kelan kuntoutuspää-töksen mukaisesti jakson aikana myös kuntoutujan omainen tai läheinen kahtena kuntoutuspäivänä. Omaisen osallistumistarve on tärkeää tuoda esille kuntoutukseen hakeutuessa ja keskusteluissa lääkärin kanssa.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tukea ja edistää kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja omatoimisuutta, että hän selviytyy mahdollisimman hyvin päivittäisestä elämästä ja voi osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. Tavoitteena on, että kuntoutuja oppii selviytymään paremmin sairauksiensa aiheuttamista ongelmista ja ymmärtää itsehoidon merkityksen toimintakyvyn ylläpysymisen kannalta. Kuntoutuksen keinoin pyritään sii-hen, että kuntoutujan elämänhallinta paranee.

Kurssin sisältö

Kurssin kesto on 15 vrk ja se toteutetaan kolmessa jaksossa vuoden aikana.

Jaksot: 5 vrk+5 vrk + 5 vrk.

Kurssi painottuu ryhmämuotoiseen toimintaan. Yksilötapaamisia ja keskustelutuokioita on mm. yleislääketieteen erikoislääkärin, fysioterapeutin, psykologin ja sosionomin kanssa.

Kurssilla voi tutustua ryhmä- ja yksilötoiminnan avulla arkipäivää helpottaviin toimintatapoihin ja kuntoutujaa kannustetaan omatoimiseen itsensä hoitamiseen.
Kurssiin sisältyy ohjattua vapaa-ajan toimintaa.

Kuntoutustiimi

Yleislääketieteen erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, sosionomi.

Kurssin ajankohdat vuodelle 2018

Kurssi nro 69622  käynnistynyt 08.01.2018     

Kurssi nro 66071  käynnistyy 12.03.2018      Hakemukset 12.01.2018 mennessä.

 Kurssi nro 66072 käynnistyy 14.05.2018     Hakemukset 10.03.2018 mennessä.

 

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeutumiseen tarvitaan lääkärin kirjoittama B-lausunto, josta ilmenee kuntoutuksen tarve ja kuntoutujan itsensä täyttämä hakemus Kelan
lomakkeella KU 132.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Taukokangas Oy, Päivi Nurmi

PL 110, 86301 Oulainen

Kuoreen merkintä "kuntoutushakemus"

© Taukokangas 2015